ANBI gegevens

ANBI-gegevens

 

Tree of Life is ANBI. Voor een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn giften aftrekbaar van de belasting. Hieronder vindt u onze verdere (financiële) gegevens:

Stichting Tree of Life te Veenendaal
IBAN: NL80 RABO 012.98.28.459
RSIN: 8170.21.322
KvK: 302.187.48

Contactgegevens

E-mailadres: info@treeoflife.int
Bezoekadres: Boylestraat 34, 6718 XM Ede

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

Onze visie is langszij komen bij mensen in armoede, om hen in staat te stellen te bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Onze missie is te streven naar het vergroten van hun samenredzaamheid. Dit doen we door mensen trouwe rentmeesters te leren zijn van hun schaarse bronnen. Een hoopvolle toekomst komt hierdoor binnen bereik.

Onze primaire doelgroep zijn landbouwers in ontwikkelingslanden.