Selecteer een pagina

Uitdaging
Meer dan 239 miljoen Afrikaanse boeren zijn ondervoed. Deze boeren hebben een zeer lage productie per hectare, geen toegang tot voorzieningen en geen toekomstperspectief. Onze uitdaging is om hen uit geestelijke en materiele armoede te halen.

Intro Feed your family

Wij geloven dat de boer zelf het antwoord heeft. Wat deze boer bezit is zijn grond en zijn handen. Wat ontbreekt is kennis, vaardigheden en middelen om zijn bezit in te zetten om zijn gezin te voeden. Met één tiende hectare kan hij voldoende oogsten voor een gezin van zes.

65 rijen voor de boer
3 rijen voor trainer
1 rij voor arme
1 rij voor Tree of Life

Onze werkwijze

  • Microkrediet in zaden & kunstmest
  • Training FFF
  • Bijbels wereldbeeld & rentmeesterschap
  • Richting zelfvoorzienendheid door Pfumfudza v2.0

Strategie

Wij beogen het Tree of Life concept verder te ontwikkelen om het daarna beschikbaar te stellen aan derden. De lokale uitvoering kan vorm krijgen door (bijbel)scholen in te zetten als opleidingscentra en trainers uit te zenden naar lokale gemeenschappen. Onze focus is het opleiden van een docenten-opleider. Eén docent kan jaarlijks ruim 70 trainers opleiden. Eén trainer kan jaarlijks minimaal 50 boeren trainen. De trainer zal deze boeren blijven coachen om hen steeds verder te ontwikkelen. Een boerengezin bestaat gemiddeld uit vijf personen. Onderstaande schema laat zien wat de potentiële impact is. Eén docent kan in zes weken 50 trainers opleiden. Dus een docent kan, in een jaar zeker 350 trainers opleiden. Eén trainer kan zeker 50 tot 200 boeren trainen. De trainer zal deze boeren blijven coachen om steeds verder te ontwikkelen. Een boeren gezin bestaat gemiddeld uit vijf personen.

Potentiële impact in 12 jaar

Wanneer we 278 docenten opleiden en elke docent ieder jaar 72 trainers opleidt, ontstaat een potentieel van jaarlijks 20.000 lokale trainers. Op hun beurt zouden zo jaarlijks miljoenen boeren kunnen worden getraind.

Training

De armoedespiraal van de Afrikaanse boer hangt samen met lage opbrengsten van zijn land. Door het land traditioneel te ploegen voor gebruik, wordt vruchtbaar land weggespoeld en weinig vocht vastgehouden. Een kostbare investering in kunstmest probeert deze effecten ongedaan te maken, met schulden en korte termijn resultaten als gevolg. Onze training begint bij een goede omgang met de bodem. Door niet te ploegen, maar te mulchen en een humuslaag op te bouwen, ontstaat er een fundament voor betere oogsten. Aan de hand van vier management principes die Foundations for Farming heeft ontwikkeld kan de boer zijn armoedespiraal doorbreken.

Op tijd

Het land moet op de juiste tijd zaaiklaar zijn voor de regens. Goed plannen, voorbereiden en op tijd beginnen met het werk, zodat de planten optimaal kunnen profiteren van de seizoenen

Kwaliteit

Kwaliteit wordt beoogt door het toepassen van de juiste plant- en rij afstanden, voorbereiden van plantgaten en orde en structuur in de velden.

Zonder verspilling

Zorgvuldige omgang met de weinige natuurlijke bronnen die de boer bezit zijn fundamenteel voor succes. Geen verspilling van tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed, voedingsstoffen en energie.

Met plezier

Werk met de enthousiasme en dankbaarheid

Deze vier principes worden aangevuld met praktijkonderwijs: life-skills, marketingvaardigheden en omgang met financiën.

Christelijke identiteit

Wij zijn een christelijk initiatief en bovenstaande trainingen zijn gefundeerd in de Bijbel. Aan de hand van deze landbouwtechniek wordt het Evangelie uitgelegd, met daarbij een christelijke kijk op omgang met het land, elkaar en de wereld.

Impact watch -> bekijk film over pilot in Kameroen

Boeren getraind

Mensen profiteren

Initiatief van: